NumărDataConținut
1923.02.2023privind scoaterea din funcțiune în vederea valorificării și casării a mijloacelor fixe și scoterea din uz în vederea declasării și casării a obiectelor de inventar din patrimoniul comunei Siliștea
1823.02.2023privind rectificarea bugetului local pe anul 2023
1723.02.2023privind modificarea și completarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apă și canalizare în U.A.T. membre ale Asociației de Dezvolatre Intercomunitară Apă-Canal Constanța ...
1623.02.2023privind aprobarea drepturilor bănești aferente personalului didactic care solicită cheltuieli de deplasare pe luna ianuarie 2023
1523.02.2023privind alegerea președintelui de ședință
1427.01.2023privind aprobarea Calendarului manifestărilor cultural-artistice care se vor desfășura în comuna Siliștea în anul 2023
1327.01.2023privind desemnarea consilierilor locali din cadrul CL Siliștea care vor face parte din comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Siliștea
1227.01.2023privind stabilirea salariilor de bază și coeficienților de ierarhizare a funcțiilor publice și contractuale din cadrul aparatului de specialitate ...
1127.01.2023privind aprobarea drepturilor bănești aferente personalului didactic care solicită cheltuieli de deplasare pe luna decembrie 2022
1027.01.2023privind aprobarea bugetului local pe anul 2023
927.01.2023privind modificarea și completarea Actului Constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Constanța
827.01.2023privind actualizarea inventarului terenurilor disponibile care pot fi atribuite în folosință gratuită conform L15/2003 ...
727.01.2023privind aprobarea Planului de acțiuni sau de lucrări de interes local pentru autorizarea orelor de muncă către beneficiarii de ajutor social ...
627.01.2023privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat din com. Siliștea pentru anul școlar 2023-2024
527.01.2023privind aprobarea documentațiilor de urbanism PUZ și RLU aferent în vederea realizării investiției ”Întocmirea PUZ Parc Siliștea 3 - UAT Siliștea” ...
405.01.2023privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții ”Creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public în com. Siliștea, jud. Constanța” ...
305.01.2023privind utilizarea excedentului rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2022
205.01.2023privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al anilor precedenți a deficitului secțiunii de funcționare sursa A precum și sursa E pe anul 2022
105.01.2023privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al com. Siliștea și al bugetului instituțiilor publice și a activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, trim. IV 2022

Comentariile sunt oprite.

Close Search Window
Sari la conținut